Regulamin

 

Regulamin dotyczy korzystania z systemu Fennec CMS oraz strony internetowej www.fenneccms.pl.

 

Przedmiot regulaminu


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania systemu Fennec CMS, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres odpowiedzialności usługodawcy strony internetowej www.fenneccms.pl.


Słownik terminów użytych w regulaminie

Fennec CMS, Aplikacja - system zarządzania treścią, którego dotyczy regulamin
Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.fenneccms.pl oraz wszystkie jej subdomeny, odnośniki i podkatalogi
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu lub Aplikacji
Usługodawca – zespół Fennec CMS


Wymagania techniczne serwisu i aplikacji


Do korzystania z Serwisu oraz aplikacji Fennec CMS, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową wspieraną przez twórców.
Do korzystania z systemu Fennec CMS konieczne jest posiadanie własnego serwera lub konta hostingowego spełniającego następujące wymagania:

  • serwer Apache 2 lub wyższy
  • PHP w wersji 5.5 lub wyższej
  • PostgreSQL w wersji 9.1 lub wyższej.

Użytkownik samodzielnie ma prawo przetestować system i sprawdzić czy wersja darmowa systemu Fennec CMS będzie działać na jego serwerze lub koncie hostingowym.
Użytkownik, bądź inna osoba odwiedzająca Serwis, są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie chyba, że chcą skorzystać z odpłatnej pomocy administratorów Aplikacji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uruchomienia systemu na serwerze użytkownika. Użytkownik we własnym zakresie powinien sprawdzić czy system Fennec CMS działa poprawnie na jego koncie hostingowym pobierając bezpłatną wersję systemu.


Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług


Umowa o świadczenie usług informacyjnych jest zawarta chwili pobrania paczki aplikacji Fennec CMS i zainstalowania jej na własnym serwerze i rozwiązana w chwili odinstalowania i zaprzestania dalszego korzystania przez Użytkownika.


Obowiązki Użytkownika aplikacji Fennec CMS i osoby odwiedzającej Serwis www.fenneccms.pl


Użytkownik i inna osoba korzystająca z systemu Fennec CMS w wersji darmowej ma obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu aktywnego linku do strony internetowej www.fenneccms.pl wraz z informacją, iż silnikiem lub systemem CMS strony internetowej, jest system Fennec CMS.
Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia, bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku:

  • Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu,
  • działania Użytkownika mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji,
  • działania Użytkownika godzą w dobre imię Usługodawcy, bądź renomę Serwisu lub Aplikacji.

Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji.
Użytkownicy odwiedzający Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrym obyczajem, zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.


Odpowiedzialność Usługodawcy


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących ilość Użytkowników aplikacji, osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym klientom i podania ich do wiadomości publicznej.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika, bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.


Ochrona praw własności intelektualnej


Wygląd i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie lub Aplikacji.
Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika, bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Korzystanie z kodu Aplikacji Fennec CMS jest możliwe na zasadzie licencji MIT. W przypadku darmowego korzystania z Aplikacji Użytkownik ma obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu aktywnego linku do strony internetowej www.fenneccms.pl wraz z informacją iż silnikiem lub systemem CMS strony internetowej jest system Fennec CMS.


Ochrona danych


Aplikacja Fennec CMS i serwis internetowy nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych.


Polityka prywatności


Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, tworząc statystyki i podsumowania.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących ilość Użytkowników aplikacji, osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym klientom i podania ich do wiadomości publicznej.


Postanowienia końcowe


Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej serwisu www.fenneccms.pl oraz jest dostępna w pliku regulamin.txt ściągniętej paczki aplikacji. Treść może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku lub wydrukowana.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2015 r